‘ ചിരട്ടകൾ കൊണ്ടൊരു വയലിൻ ‘ പുതുക്കോട് മണപ്പാടത്ത് താമസിക്കുന്ന ബദറുദ്ധീൻ എന്ന കലാകാരനാണ് ചിരട്ടകഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് വയലിൻ ഉണ്ടാക്കിയത്

Share this News

ചിരട്ടകൾ കൊണ്ടൊരു വയലിൻ

പുതുക്കോട് :മണപ്പാടത്ത് താമസിക്കുന്ന ബദറുദ്ധീൻ എന്ന കലാകാരനാണ് ചിരട്ടകഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് വയലിൻ ഉണ്ടാക്കിയത്.അഞ്ചു മാസം സമയം എടുത്ത്,പതിനായിരകണക്കിന് ചിരട്ടകൾ കൊണ്ടാണ് വയലിൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
വയലിനിൽ സംഗീതം കേൾക്കാനും സാധിക്കും.വയലിന് പുറമെ ഒട്ടനവധി ഉപകരണങ്ങൾ ചിരട്ടകൾ കൊണ്ട് ഈ കലാകാരൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.ബദറുദ്ധീൻ ഓട്ടോ തൊഴിലാളിയാണ്,തനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒഴിവ് സമയങ്ങളിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കലാപ്രവർത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്.
മുൻപും ഇത് പോലെ ഉള്ള കലാരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ജനശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട് ഈ കലാകാരൻ.

പ്രാദേശിക വാർത്തകൾക്ക് Link Click ചെയ്യുക

https://chat.whatsapp.com/DZ24j6Cm7T5DSdRd04J5k9


Share this News
error: Content is protected !!