അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു

Share this News

കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഫിലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വടക്കൻചേരി മോർ ഇവാനിയൻ കോളേജിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു

🔸 ബി.എ (ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ)

🔸ബി.കോം(ഫിനാൻസ്)

🔸ബി.കോം(കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ)


Add on Courses

🔹ഏവിയേഷൻ (Aviation),
ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് (Logistics),

🔹ആർട്ടിഫിഷ്യൽ  ഇന്റലിജൻസ് (Artificial Intellegence and Data Science)

🔹German Language 

SPECIAL COACHING: Civil Service, PSC.

Hostel Facilitty Available

Admission Help Desk
79077 29500, 89212 32049
94475 55917,  9447727832


Share this News
error: Content is protected !!